Algemene voorwaarden

van incassobureau Het Nederlands Incassokantoor, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Arnhem onder nummer -, statutair gevestigd te Arnhem en kantoorhoudende te (6828 XB) Arnhem aan de Johan de Wittlaan 25.

Deze algemene voorwaarden gelden vanaf 1 februari 2016

Op uw verzoek wordt u een exemplaar van deze algemene voorwaarden kosteloos per email toegestuurd.

1. Voorwaarden

Artikel 1. Definities

1.1 Cliënt: de opdrachtgever, niet zijnde een tussenpersoon, die aan Het Nederlands Incassokantoor een opdracht verstrekt.
1.2 Debiteur: de schuldenaar van de cliënt.
1.3 Tussenpersoon: opdrachtnemer die beroepshalve juridische of incassowerkzaamheden verricht, waaronder deurwaarders.
1.4 Vordering: het van de debiteur te vorderen bedrag, daaronder begrepen de kosten en rente.
1.5 Betaling: onder betaling door de debiteur wordt verstaan een betaling aan Het Nederlands Incassokantoor of aan cliënt, een door de debiteur tegenover cliënt op zich genomen tegenprestatie, een compensatie van de vordering, een creditering, een schikking, dan wel een retournering van geleverde goederen.

Artikel 2. Toepassingsgebied

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aan Het Nederlands Incassokantoor verstrekte opdrachten tot het verrichten van werkzaamheden, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is of wordt afgeweken.

Artikel 3. Aanvaarding van de opdracht door Het Nederlands Incassokantoor

3.1 Een aan Het Nederlands Incassokantoor verstrekte opdracht geldt als aanvaard, indien dit aan de cliënt is bevestigd of wanneer Het Nederlands Incassokantoor is aangevangen met de uitvoering van de opdracht.
3.2 Het Nederlands Incassokantoor is gerechtigd een opdracht niet te aanvaarden.

Artikel 4. Werkzaamheden

4.1 Cliënt machtigt Het Nederlands Incassokantoor om in haar naam alle benodigde werkzaamheden te verrichten die naar het inzicht van Het Nederlands Incassokantoor noodzakelijk zijn, waaronder het zowel schriftelijk als telefonisch sommeren van de debiteur, het voeren van een gerechtelijke procedure, het ten uitvoer leggen van een executoriale titel, het aan de debiteur in rekening brengen van rente en kosten, het ontvangen van gelden.
4.2 De werkzaamheden in de gerechtelijke fase en de executoriale fase zullen uitsluitend geschieden na toestemming van de cliënt.
4.3 Het staat Het Nederlands Incassokantoor vrij om tussenpersonen in te schakelen voor onder andere het verrichten van ambtelijke handelingen en het ten uitvoer leggen van executoriale titels.
4.4 In het geval dat Het Nederlands Incassokantoor de algemene opdracht wordt gegeven om incassowerkzaamheden te verrichten of om het nodige te doen om betaling van een executoriale titel te verkrijgen dan staat het haar vrij om een in haar ogen acceptabele betalingsregeling met de debiteur te treffen.
4.5 Het Nederlands Incassokantoor scant ontvangen stukken in. Originele stukken worden niet aan cliënt overlegd, tenzij anders is overeengekomen.
4.6 Het Nederlands Incassokantoor is niet gehouden de juistheid van de door cliënt verstrekte gegevens te controleren. Cliënt staat in voor de juistheid van de verstrekte gegevens en staat er voor in dat een deugdelijke aanzegging heeft plaatsgevonden van kosten en rente bij de debiteur.

Artikel 5. Tarieven

5.1 Het Nederlands Incassokantoor berekent voor de door haar verrichtte buitengerechtelijke en gerechtelijke werkzaamheden de vergoeding, zoals die in haar tarieven is bepaald. Deze tarieven maken een integraal onderdeel uit van deze algemene voorwaarden.
5.2 Wanneer de debiteur een vordering geheel niet betaalt, dan brengt Het Nederlands Incassokantoor haar tarief niet in rekening aan de cliënt.
5.3 Wanneer de debiteur een vordering gedeeltelijk betaalt, dan is Het Nederlands Incassokantoor gerechtigd de helft van haar tarief door te belasten aan de cliënt, welk bedrag niet meer zal bedragen dan het door de debiteur betaalde bedrag.
5.4 Wanneer de debiteur een vordering geheel betaalt, inclusief het tarief, dan belast Het Nederlands Incassokantoor het door debiteur betaalde tarief door aan de cliënt.
5.5 Alvorens tussenpersonen opdrachten te geven in de gerechtelijke en de executoriale fase is Het Nederlands Incassokantoor gerechtigd te vorderen, dat de cliënt een door Het Nederlands Incassokantoor te bepalen bedrag stort als voorschot ter dekking van de door tussenpersonen te maken kosten. Zolang de voorschotbetaling niet is ontvangen, is Het Nederlands Incassokantoor niet gehouden tot verdere werkzaamheden.
5.6 De kosten van tussenpersonen in de gerechtelijke en de executoriale fase die niet (geheel) op de debiteur kunnen worden verhaald, of die niet (geheel) door de debiteur zijn voldaan, worden aan de cliënt doorberekend op basis van de van overheidswege vastgestelde tarieven. Als er werkzaamheden zijn of worden verricht waarvoor de van overheidswege vastgestelde tarieven geen vergoeding kennen, is de cliënt een vergoeding verschuldigd die gerelateerd is aan het tarief voor gelijksoortige handelingen.
5.7 Het Nederlands Incassokantoor heeft het recht de haar volgens de tarieven toekomende vergoeding, alsmede de gemaakte kosten van tussenpersonen in de gerechtelijke en de executoriale fase ook aan de cliënt in rekening te brengen, indien de cliënt met de debiteur een regeling of een schikking treft, de opdracht intrekt of Het Nederlands Incassokantoor ondanks ingebrekestelling zonder bericht laat.

Artikel 6. Beëindiging of opschorting van de opdracht door Het Nederlands Incassokantoor

6.1 Het Nederlands Incassokantoor is gerechtigd tussentijds haar werkzaamheden te beëindigen of op te schorten indien:
– de cliënt wordt geliquideerd, failliet wordt verklaard, surseance van betaling verkrijgt of indien er redelijke vermoedens zijn dat de cliënt niet aan haar verplichtingen zal voldoen, of;
– er sprake is van een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van cliënt, of;
– blijkt dat de cliënt onvolledige of foutieve informatie heeft verstrekt, op grond waarvan Het Nederlands Incassokantoor de opdracht niet zou hebben aanvaard, of;
– de cliënt buiten Het Nederlands Incassokantoor om met de debiteur een regeling of een schikking treft, of;
– de cliënt Het Nederlands Incassokantoor ondanks verzoek zonder instructies laat.

Artikel 7. Intellectuele rechten

7.1 Het Nederlands Incassokantoor behoudt zich nadrukkelijk het auteursrecht en alle intellectuele rechten voor, ter zake van onder meer door haar verstrekte exploten, dagvaardingen, processtukken en berekeningen. Deze rechten blijven aan Het Nederlands Incassokantoor toebehoren, ook al zijn daarvoor kosten in rekening gebracht.
7.2 Bij niet nakoming van het in dit artikel bepaalde, zal de cliënt een boete van € 5.000,00 (zegge vijfduizend euro) per dag en per overtreding verbeuren, zonder dat ingebrekestelling vereist is.

Artikel 8. Geheimhouding

8.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding tegenover derden die niet bij de uitvoering van de overeenkomst zijn betrokken over alle vertrouwelijke informatie of gegevens die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen.

Artikel 9. Betaling

9.1 Betaling dient te geschieden, zonder korting of schuldvergelijking of verrekening, binnen de overeengekomen termijn, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de factuurdatum.
9.2 Indien de factuur niet binnen 14 dagen na verzending is betaald, is de cliënt zonder verdere ingebrekestelling met betaling in verzuim. Vanaf dat moment is de cliënt naast de hoofdsom tevens verschuldigd rente vanaf de vervaldatum, gelijk aan de wettelijke rente met een minimum van 1% per maand.
9.3 In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de cliënt zullen de verplichtingen van de cliënt onmiddellijk opeisbaar zijn.
9.4 Het Nederlands Incassokantoor is gerechtigd de door haar ontvangen bedragen te verrekenen met al hetgeen de cliënt aan haar verschuldigd is.
9.5 Indien er meerdere cliënten zijn dan geldt een hoofdelijke aansprakelijkheid voor nakoming van de verplichtingen.

Artikel 10. Aansprakelijkheid

10.1 Het Nederlands Incassokantoor is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van een tekortkoming in de nakoming van de opdracht, tenzij de schade aan haar kan worden toegerekend op grond van opzet of grove schuld.
10.2 Het Nederlands Incassokantoor is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van handelingen die op uitdrukkelijk verzoek van de cliënt zijn verricht.
10.3 Door Het Nederlands Incassokantoor wordt geen aansprakelijkheid aanvaard, behoudens voor zover de verplicht afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering in voorkomende gevallen aanspraak op een uitkering geeft.
10.4 De aansprakelijkheid van Het Nederlands Incassokantoor is beperkt tot de aan cliënt in rekening gebrachte vergoeding voor de uitvoering van desbetreffende opdracht.

Artikel 11. Geschillen

11.1 Op de rechtsverhouding tussen Het Nederlands Incassokantoor en haar cliënt is Nederlands recht van toepassing.
11.2 In alle voorkomende gevallen worden geschillen voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank te Rotterdam.

2. Tarieven behorende bij de voorwaarden van Het Nederlands Incassokantoor

De grondslag voor de berekening van de tarieven is het totaal van de door cliënt ter incasso overgedragen bedragen. Indien cliënt kosten van incassering (administratiekosten, dossierkosten, of kosten hoe dan ook genaamd) aan debiteur in rekening heeft gebracht, is Het Nederlands Incassokantoor niet gehouden deze kosten ter incasso te nemen. Alle in deze tarieven genoemde bedragen zijn exclusief de daarover verschuldigde omzetbelasting. Deze tarieven gelden vanaf 1 juli 2012.

Buitengerechtelijk

a. Het tarief voor de buitengerechtelijke incasso is, indien debiteur na 1 juli 2012 in verzuim is geraakt, gelijk aan het tussen cliënt en debiteur overeengekomen tarief, of gelijk aan het wettelijke tarief overeenkomstig de volgende tabel:

Hoofdsom (zonder rente en kosten)
Incassotarief (wettelijk %)
over de eerste € 2.500,00 15,0% (minimaal € 40,00)
over de volgende € 2.500,00 10,00%
over de volgende € 5.000,00 5,00%
over de volgende € 190.000,00 1,00%
over de volgende € 800.000,00 0,50%
daarboven 0,00%

b. Het tarief voor de buitengerechtelijke incasso is, indien debiteur voor 1 juli 2012 in verzuim is geraakt, gelijk aan het tussen cliënt en debiteur overeengekomen tarief, of gelijk aan de herziene staffel incassokosten van Rapport Voorwerk II overeenkomstig de volgende tabel:

Hoofdsom + rente t/m
Incassotarief (staffel Kantonrechter)
€ 250,00 € 37,00
€ 500,00 € 75,00
€ 1.250,00 € 150,00
€ 2.500,00 € 300,00
€ 3.750,00 € 450,00
€ 5.000,00 € 600,00
€ 10.000,00 € 700,00
€ 20.000,00 € 800,00
€ 40.000,00 € 1.000,00
€ 100.000,00 € 1.500,00
€ 200.000,00 € 2.500,00
€ 400.000,00 € 3.500,00
€ 1.000.000,00 € 4.500,00
meer € 5.500,00